BUSINESS ENGLISH ALL STARS: 6 E-KÖNYV 1-BEN!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek

HATÁLYOS: 2020. JANUÁR 1.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Danyi Andrea EV (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://danyiandrea.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://danyiandrea.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

1.A Szolgáltató

A www.danyiandrea.hu oldal üzemeltetője Danyi Andrea EV (továbbiakban Szolgáltató).

Szolgáltató neve

Danyi Andrea EV

Székhelye, levelezési címe

1138 Budapest, Váci út 134B

Vállalkozói tevékenység kezdete

1991.10.22.

Nyilvántartási száma

4518168

Adószáma

41815461-1-41

Ügyfélszolgálat

 

Nyitvatartási ideje

H-P 10:00-16:00

Telefonszáma

+36202803955

E-mail címe

info[kukac]danyiandrea.hu

2. A www.danyiandrea.hu oldalon forgalmazott e-könyvekkel, azok vásárlásával összefüggő általános információk


A
www.danyiandrea.hu oldalon e-könyveket (a továbbiakban: Termék) vásárolhat. Az e-könyv olyan digitalizált (elektronikus) könyv, amely kizárólag elektronikus úton érhető el, nincs fizikai megjelenése.

 

A megrendelés menete

A megrendelések leadása elektronikusan a www.danyiandrea.hu oldalon lehetséges.

Elektronikus vásárlás esetén az érvényes rendelés feltétele a honlapon vásárláskor a vásárlás jogszerű lebonyolításához szükséges személyes adatok (Név; E-mail; Telefonszám; Helység; Utca, házszám; Irányítószám) megadása.

 

Szállítási és fizetési feltételek

A termékek ellenértéke elektronikus vásárlás esetén Paypalon történő fizetéssel vagy az ellenértéknek a Szolgáltató pénzintézeti számlájára történő átutalással – a vásárlás kódját tartalmazó azonosító feltüntetésével – rendezhető.

A Szolgáltató pénzintézeti számlája: OTP Bank 11773119-13902452

A Szolgáltató által megadott eladási árak magyar forintban (HUF) értendők, és tartalmazzák a mindenkor érvényes általános forgalmi adót. A termék ára minden esetben az az ár, amely a rendelés napján a honlapon elérhető.

A termék a megrendelés kiegyenlítése után azonnal a vásárló rendelkezésére áll. A kiadványok a megrendelés során kapott linkről tölthetők le .pdf formátumban.

A Szolgáltató a vásárló részére a fizetés megtörténtét követően küldi meg az elektronikus könyv(ek) vásárlásáról szóló elektronikus számlát.

 

Felhasználási jog

A letöltéssel a vásárló az e-könyvön felhasználási jogot szerez.

A vásárló a terméket kizárólag saját céljára és saját e-könyv olvasásra alkalmas készülékén jogosult használni azzal, hogy a magánszemély vásárló (az a természetes személy, aki a terméket saját felhasználásra vásárolja) a terméket saját eszközein használhatja.

 

Elállási jog

Az Ügyfél elállási jogát kizárólag kifizetett, de még nem igénybe vett Szolgáltatás esetén – a Prémium csomagban foglalt 3 db mentorálási foglalkozás esetében – gyakorolhatja.

Elállását indokolnia nem szükséges.

Ügyfél az ilyen tartalmú igényét a vásárlástól számított 14 napon belül juttathatja el az alábbi e-mail címre: info@danyiandrea.hu

Ezt követően az Ügyfél által fizetett összeg haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatérítésre kerül.

 

Szavatosság, jótállás

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az elektronikus könyv nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

 

Felelősség

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.

Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a valós helyzetnek mindenkor megfeleljenek.

 

Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

Panaszügyintézés

Fogyasztói panaszügyintézés e-mailben, illetve telefonon történik: az info@danyiandrea.hu címen, valamint a Szolgáltató +36202803955 telefonszámán. Az ügyfélszolgálat a következő időszakokban áll a vásárlók rendelkezésére telefonon: Hétfőtől-péntekig 9:00–16:00 között.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (telefonon) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége:

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144,

Telefonszám: +36 (1) 328-0185,

Telefax: +36 (1) 411-0116.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

Mellékletek

  1. számú Melléklet – Elállási nyilatkozat minta

Kérem, hogy az alábbi Elállási nyilatkozatot a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az info@danyiandrea.hu e-mail címre.

Elállási nyilatkozat

Címzett e-mail címe: ……………………….*(kitöltendő)

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: ………………..*

Vásárlás időpontja: ………………*

A fogyasztó(k) neve: ……………………….*

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………………*

Aláírás …………………….*